Regulamin Forum dyskusyjnego Mediateki MNK

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z forum dyskusyjnego udostępnianego na stronie internetowej Mediateki MNK (dalej: Forum).
 2. Forum dyskusyjne jest usługą świadczoną bezpłatnie drogą elektroniczną przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, al. 3 Maja 1, w ramach projektu Mediatka (dalej: Mediateka MNK).
 3. Forum umożliwia korzystającym z usługi Użytkownikom (dalej: Użytkownikom) prezentowanie swoich opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób (dalej: Wpisy).
 4. Publikowanie własnych Wpisów i zakładanie nowych wątków wymaga wcześniejszej rejestracji i zalogowania się na Forum zgodnie z zasadami określonymi w punktach 6-8 regulaminu.
 5. Użytkownik Forum zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
 6. Do rejestracji niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika, hasła i działającego adresu elektronicznego oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Nazwę Użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego pseudonim.
 7. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego. Każdy Użytkownik może założyć tylko jedno konto.
 8. Nazwa Użytkownika stanowi jego identyfikator (login), który wraz z hasłem umożliwiają Użytkownikowi zalogowanie się.
 9. Mediateka MNK nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów.
 10. Wpis nie może zawierać:
  1. treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa innych osób (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste),
  2. treści sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),
  3. treści naruszających prawa Muzeum Narodowego w Krakowie i/lub Mediateki MNK,
  4. treści reklamowych i ofert kupna/sprzedaży
  5. wiadomości przesyłanych łańcuszkowo.
 11. Mediateka MNK zastrzega sobie prawo do redagowania i/lub usuwania wpisów zawierających treści, o których mowa w punkcie 10. w przypadku notorycznego łamania regulaminu zawieszanie konta użytkownika.
 12. Moderatorzy czuwają nad przebiegiem dyskusji. Mają prawo usuwać wpisy sprzeczne z niniejszym regulaminem, a także przenosić wątki pomiędzy poszczególnymi częściami forum.
 13. Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad regulaminu poprzez przycisk „Zgłoś do moderatora” znajdujący się przy każdym Wpisie.
 14. Adres IP, z którego został wysłany każdy Wpis jest notowany w celu kontrolowania przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 15. Mediateka MNK ma prawo blokowania dostępu do Forum Użytkownikom dopuszczających się naruszeń niniejszego regulaminu.
 16. Użytkownik publikujący swoje Wpisy na forum, upoważnia nieodpłatnie Mediatekę MNK do ich:
  1. utrwalania i zwielokrotniania (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia),
  2. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 17. Mediateka MNK zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Forum.
 18. Mediateka MNK może w każdej chwili, bez ostrzeżenia, czasowo lub bezterminowo zamknąć Forum.

Muzeum Narodowe w Krakowie